FAQ

1.Czy regranting można stosować w trybie małych grantów?

Z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wynika wprost takie wykluczenie. Ale wydaje się, że technicznie niewykonalne jest przeprowadzenie konkursu na projekty, wyłonienie ich realizatorów, zrealizowanie projektów i ich rozliczenie w ciągu 90 dni, a tego wymaga tryb pozakonkursowy. Te wymienione czynności składają się na realizację zadania publicznego przez operatora, a w trybie tak zwanych małych grantów ma on na realizację zadania maksymalnie 90 dni.

 

2.Czy wprowadzenie budżetu obywatelskiego znosi fundusz sołecki?

Jeżeli samorząd gminy wprowadzi budżet obywatelski, to absolutnie nie znosi on, ani nie ogranicza budżetów sołeckich, z których korzystają sołectwa na terenie tej gminy. Fundusz sołecki tworzony jest w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Tak więc mieszkańcy wsi mogą korzystać zarówno z funduszu sołeckiego, jak i budżetu obywatelskiego.

 

3.Czy pożyczka udzielona przez samorząd organizacji pozarządowej jest opodatkowana?

Organizacje pozarządowe tak jak inne podmioty podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Czynności podlegające opodatkowaniu wymienione są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy do nich m.in. umowa pożyczki, przy czym obowiązek opłacenia podatku spoczywa na pożyczkobiorcy. Tak więc organizacja otrzymująca pożyczkę z samorządu musi uiścić podatek od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy pożyczki. Wysokość podatku to 2% wartości pożyczki.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje zwolnienie z zapłaty podatku dla organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego, ale tylko, jeżeli pożyczka przeznaczona jest na nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

4.Czy regranting musi być zapisany w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Możliwość stosowania regrantingu wynika wprost z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nie nakłada obowiązku umieszczania informacji o tym w  programach współpracy. Jednak biorąc pod uwagę przejrzystość działania samorządu, warto w rocznym programie współpracy umieścić informację o tym, które zadania mogą być zlecone z zastosowaniem formuły regrantingu.

 

5.Czy w budżecie obywatelskim urzędnicy powinni oceniać formalnie (i w konsekwencji czasem odrzucać) projekty zgłaszane przez mieszkańców?

Formuła budżetu obywatelskiego nie jest określona ustawowo, tak więc decyzje o jej kształcie, podejmuje autonomicznie każdy samorząd. W tym także o tym, czy urzędnicy oceniają projekty zgłoszone przez mieszkańców przed skierowaniem ich pod głosowanie. Jest to rozwiązanie w praktyce stosowane przez wiele samorządów, choć niekiedy budzące kontrowersje mieszkańców mających podejrzenia, że ocena urzędników służy do eliminowania „niewygodnych” dla samorządu pomysłów.

Wydaje się jednak, że taka ocena jest niezbędna, ale powinna dotyczyć wyłącznie względów formalnych, które jednoznacznie uniemożliwiają realizację zgłoszonych pomysłów, tak, aby wyeliminować wspomniane wątpliwości mieszkańców. Na przykład projekt nie może być zrealizowany, bo nie mieści się w kompetencjach samorządu gminnego  albo na przykład lokalizacja planowanej inwestycji nie nadaje się zgodnie z prawem do jej realizacji. Tego rodzaju ocena jest potrzebna, bo jeżeli te względy formalne zostaną ujawnione przed przystąpieniem do realizacji wybranego pomysłu, to rozczarowanie mieszkańców, którzy zgłosili ten projekt i tych, który na niego głosowali będzie bardzo duże.