Informacje o projekcie

Rozwój trzeciego sektora stawia przed organizacjami pozarządowymi wyzwania związane z zapewnieniem trwałego finansowania prowadzonej działalności. W szczególności dotyczy to lokalnie działających organizacji, które z reguły z jednej strony nie korzystają ze środków europejskich czy innych, dużych ogólnopolskich programów dotacyjnych, z drugiej nie decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym źródłem finansowania dla wielu organizacji pozostaje samorząd terytorialny. Realizacja projektu miała na celu przygotowanie lokalnych organizacji pozarządowych do budowania trwałych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego (jst), w tym współpracy finansowej. Robiliśmy to przez rozwijanie kompetencji osób działających w lokalnych organizacjach obywatelskich w zakresie stosowania regrantingu i innych mechanizmów finansowej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami terytorialnymi.

Oparcie działań organizacji na dobrych relacjach z samorządem i lokalne źródła finansowania sprzyja budowaniu trwałych więzi organizacji ze społecznościami lokalnymi. Realizacja zadania publicznego uwzględnia różne formy współpracy finansowej ngo z jst: realizacja zadań publicznych, inicjatywa lokalna, regranting, pożyczki, dotacje inwestycyjne, małe granty. W ramach zadania wyposażyliśmy lokalne organizacje pozarządowe w wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania instrumentów finansowej współpracy z jst, w tym regrantingu w oparciu o model wypracowany w ramach innowacyjnego projektu realizowanego w ramach PO KL przez Akademię oraz innych instrumentów w oparciu o doświadczenia i efekty projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej także realizowanego w ramach PO KL.

Efektem cyklu szkoleń dla organizacji było wdrożenie wybranych instrumentów finansowych we współpracy z jst. Podsumowaniem zadania publicznego było opracowanie praktycznych materiałów szkoleniowych dotyczących instrumentów współpracy jst z ngo, aktualizacja podręcznika regrantingu (w oparciu o nowelizację UDPPiW z 2015 roku), promocja instrumentów współpracy finansowej poprzez narzędzia internetowe (infografiki) opisujące poszczególne instrumenty oraz organizacja lokalnych spotkań i konferencji dot. współpracy jst z ngo.